Česky English Home
ISSN 1802-8861
O projektu
Aktuality
Software SVOD
Epidemiologické analýzy
Průvodce analýzami

INCIDENCE A MORTALITAREGIONÁLNÍ PŘEHLEDYČASOVÉ TRENDYKLINICKÁ STADIAVĚK PACIENTŮSROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍMSROVNÁVACÍ ANALÝZYSOUHRNNÁ PREZENTACE
Publikace, zprávy
WWW odkazy
Kalendář odborných akcí 
Onkologické časopisy 
Služby pro novináře
Varování před dezinformací
Vaše dotazy
Správce portálu


Další související projekty
Oficiální portál Národního onkologického programu České republiky
www.onconet.cz


Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice
www.mamo.cz


Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice
www.cervix.cz


Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice
www.kolorektum.cz
Přihlásit uživatele

Tisková zpráva ke studii EUROCARE-4


24.08.2007

Vedení České onkologické společnosti se zásadně ohrazuje proti výstupům ze studie.

Dne 22.8. byla česká veřejnost informována o údajně špatných léčebných výsledcích české onkologie, které byly publikovány ve studii EUROCARE-4 v zahraničním časopise Lancet Oncology. Tato studie srovnává data o pětiletém přežití onkologických pacientů diagnostikovaných v letech 1995–1999, s následným sledováním do roku 2003, ve vybraných evropských státech. Navazující studie potom přináší i aktualizovaná data o přežití v letech 2000–2002. Pro Českou republiku je zde u řady onkologických diagnóz skutečně publikováno relativně nízké dosahované přežití ve srovnání s nejvyspělejšími evropskými státy.

Vedení České onkologické společnosti se proti těmto výstupům zcela zásadně ohrazuje a odmítá je. Každý publikovaný výstup musíme posuzovat a vážit podle vstupních informací, ze kterých vzešel. Pro studii EUROCARE-4 byly z ČR nahlášeny zcela nerelevantní a nereprezentativní údaje, jak dále doložíme. Zahraniční autoři studie ovšem nejsou na vině, neboť pracovali s oficiálně předanými daty našeho státu a neměli důvod je zpochybňovat. Vinu nese správce národních onkologických dat, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), resp. Ministerstvo zdravotnictví ČR, pod jehož hlavičkou musela být data oficiálně předána. Na oficiálních publikacích studie EUROCARE-4 je jako odpovědná předávající osoba uveden Mgr. J. Holub, pracovník ÚZIS ČR. Z časových údajů vyplývá, že toto proběhlo ještě za bývalého vedení ministerstva před volbami v roce 2006. Velmi smutné je, že tak stalo opakovaně, podobné problémy totiž byly s českými daty již při publikování studie EUROCARE-3 v roce 2003. Ani přes velmi silné protesty odborné onkologické společnosti nedošlo bohužel k nápravě.

Česká republika vede dlouhodobě (od roku 1977) Národní onkologický registr, který patří mezi největší a nejkvalitnější databáze Evropy. Nadto jde o databázi reprezentativní a úplnou, neboť jsou v ní zadána data o všech pacientech za celé sledované období. Vedení této databáze vyplývá ze zákona a je tedy povinné. Za celé období sledování registr obsahuje více než 1,4 milionu záznamů, za období týkající se studie EUROCARE-4 (1995–1999) jde o více než 270 000 záznamů. Nicméně oficiální podklady pro studii EUROCARE-4 byly předány pouze ze západních Čech a to zřejmě opět nereprezentativně. Zmíněná zahraniční publikace uvádí 19 423 předaných záznamů z této oblasti, nicméně v Národním onkologickém registru máme za období 1995–1999 vedeno pro Plzeňský a Karlovarský kraj 24 257 záznamů. Obdobné nesrovnalosti lze nalézt i v datech vykázaných z ČR do pokračující analýzy pro období 2000-2002.

Většina států zahrnutých do EUROCARE-4 přitom poskytla úplná, tedy reprezentativní data za celou populaci a uvedla 100% pokrytí své populace. Pro Českou republiku EUROCARE-4 uvádí pouze 8% pokrytí populace. Předaná data tedy vypovídají pouze o velmi minoritní části našeho registru a státu. V žádném případě nelze tyto údaje zobecnit na celou republiku. Celorepubliková data, která máme dlouhodobě k dispozici, nebyla do studie předána. Předání dat nebylo s odbornou společnosti nijak konzultováno.

Odborná onkologická společnost nyní podnikne nutné kroky k nápravě situace. Čeští onkologové výsledky léčby dlouhodobě sledují a mají k dispozici údaje vypovídající o celé české populaci. Tyto relevantní hodnoty převyšují u řady onkologických diagnóz evropský průměr a obhajují tak i velké investice, které ve prospěch onkologické léčby český stát vynakládá. V přiložené tabulce uvádíme hodnoty přežití pro některé onkologické diagnózy, kalkulované stejnou metodou, jaká byla použita ve studii EUROCARE-4. Úplný přehled výsledků léčby pro všechny onkologické diagnózy byl v březnu 2007 publikován v časopise Klinická onkologie a v brzké době jej dáme k dispozici veřejnosti na webových stránkách onkologické společnosti (www.linkos.cz).

Výsledky pětiletého relativního přežití onkologických pacientů dosahované v ČR
(data pro vybrané diagnózy za období 1995–2003, zahrnuty jsou validní záznamy ze všech typů zdravotnických zařízení, věkově standardizováno).
Vybrané diagnózy
Pětileté relativní přežití dosahované v ČR
Pětileté relativní přežití uváděné pro Evropu ve studii EUROCARE-4
(pacienti diagnostikovaní v období 1995-1999)
Pacienti s protinádorovou
léčbou
Všichni pacienti*
C50: Prs (ženy)
80,3 %
78,8 %
79,5 %
C18-C21: Tlusté střevo a konečník
57,1 %
49,5 %
53,4 %
C43: Melanom kůže
84,1 %
83,3 %
85,4 %
C34: Průdušky a plíce
13,1 % 9,9 % 10,2 %
* Určité procento nádorů je diagnostikováno ve velmi pokročilém stavu, který již neumožňuje protinádorovou terapii, případně je tato terapie znemožněna zdravotním stavem pacienta nebo i jeho vlastním odmítnutím léčby. Analýza provedená na skupině „všichni pacienti“ tak sice přináší celková populační data, o skutečném výkonu zdravotnických zařízení ale vypovídá hodnota zjištěná u pacientů, kteří prošli protinádorovou léčbou.

V tomto prohlášení se snažíme především zastavit šíření dezinformací o špatné léčbě onkologických pacientů v ČR. Jde o velmi závažnou skutečnost, jak z profesionálního, tak i z lidského hlediska. V našem státě žije několik set tisíc onkologických pacientů a tito lidé, ani jejich příbuzní, nesmí být psychicky poškozováni šířením takto poplašných zpráv. Prohlašujeme tedy, že česká onkologie za posledních 15 let výrazně zlepšuje své výsledky, které jsou nyní na evropské úrovni a v řadě diagnóz mírně překračují evropský průměr.

Samozřejmě to neznamená, že neexistují problémy. Stále je vysoké procento nádorových onemocnění zachytáváno ve velmi pokročilém stavu, kde je již naděje na dlouhodobé přežití významně snížena. Tyto problémy ale odpovídají situaci v kterékoli jiné evropské zemi. Odborná onkologická společnost učiní ve spolupráci se stávajícím vedením Ministerstva zdravotnictví ČR všechna potřebná opatření, aby o tomto věrohodně informovala českou veřejnost a aby se závažná a chybná interpretace národních dat již neopakovala.


prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda České onkologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
předsedkyně Rady Národního onkologického registru ČR

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně

V Brně dne 24. 8. 2007

Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine and the Faculty of Science of the Masaryk University in BrnoMasaryk Memorial Cancer Institute

O projektu   Aktuality   Software SVOD   Epidemiologické analýzy   Průvodce analýzami      


Citace:   DUŠEK Ladislav, MUŽÍK Jan, KUBÁSEK Miroslav, KOPTÍKOVÁ Jana, ŽALOUDÍK Jan, VYZULA Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2024-6-19]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. Verze 7.0 [2007], ISSN 1802 – 8861.