report
           ReportNápověda

Diagnóza: C61 - ZN předstojné žlázy - prostaty


Časový vývoj hrubé incidence a mortality
Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) a hrubé mortality (počet úmrtí na diagnózu na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu v celé populaci.Časový vývoj hrubé incidence - muži
Graf zobrazuje časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace a populace mužů.Časový vývoj hrubé mortality - muži
Graf zobrazuje časový vývoj hrubé mortality (počet zamřelých na diagnózu) pro zvolenou diagnózu ve srovnání celé populace a populace mužů.Časový vývoj indexu mortalita/incidence
Graf zobrazuje časový vývoj indexu mortalita/incidence (poměr počtu zemřelých na diagnózu k počtu nových případů) pro zvolenou diagnózu v populaci mužů.


Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.

Věková struktura pacientů
Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu).Věkově specifická incidence a mortalita - muži
Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou ZN a zemřelých na danou diagnózu ZN. Věkově specifická incidence (popř. mortalita) je počet případů (popř. zemřelých na diagnózu) na 100000 mužů v dané věkové kategorii.


Věková struktura pacientů s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto skutečnost ohled.

Regionální přehled - Hrubá incidence - muži
Mapy zobrazují aktuální hrubou incidenci (počet případů na 100000 mužů) v krajích České republiky.Regionální přehled - Hrubá mortalita - muži
Mapy zobrazují aktuální hrubou mortalitu (počet úmrtí na 100000 mužů) v krajích České republiky.


Incidence a mortalita dané diagnózy v jednotlivých krajích odráží samotnou regionální rizikovost výskytu ZN, je však ovlivněna i dalšími faktory, jako například rozdíly v demografické struktuře populací v jednotlivých krajích. Při interpretaci je pak nutno brát na tyto skutečnosti ohled.

Zastoupení klinických stadií v čase
Graf zobrazuje časový vývoj % zastoupení klinických stadií. Klinická stadia jsou určována na základě TNM klasifikace platné v době stanovení diagnózy pacienta.


Časový vývoj zastoupení klinických stadií ukazuje samotnou situaci v populaci, je však ovlivněn také způsobem sledování a registrace ZN (především co do úplnosti zaznamenávání údajů). Zobrazené údaje jsou také zásadním způsobem ovlivněny postupně zaváděnými změnami v metodice TNM klasifikace ZN. V historii registrace pacientů se ZN byly postupně zavedeny tyto změny v TNM klasifikaci: 1976-1981 II. vydání TNM, 1982-1994 III. vydání TNM, 1995-2000 IV. vydání TNM, 2. revize, 2001-2004 V. vydání TNM). Při interpretaci je pak nutno brát ohled na všechny tyto skutečnosti.
Zdrojem zobrazených dat je Národní onkologický registr spravovaný ÚZIS ČR a databáze demografických údajů ČSU.

Tento report byl vytvořen na Webovém portálu epidemiologie zhoubných novotvarů v ČR (http://www.svod.cz) a je výstupem analýzy provedené uživatelem tohoto portálu. Autoři webového portálu nezodpovídají za případné interpretace tohoto reportu.